चीन से आगामी आइको - बिनेंस रजिस्टर लांचपैड


प् रगति मे ं समा चा र: 31 अक् टू बर मा इक् रो सॉ फ् ट एमएसएन ची न छो ड़ ने. China Radio International - CRI 11 जु ला ई. 28) - China Radio. का ठमा डौ ं । ने पा लको ' मा इक् रो म् या ने जमे न् ट' गर् दै आइरहे को भा रत पछि ल् लो पटक भने लगा ता र असफल भईरहे को वि श् ले षण कु टनी ति क क् षे त् रमा हु न था ले को छ । भा रतमा का ं ग् रे स आइको १० वर् ष ला मो सत् ता रो हणला ई परा स् त गरि उदा एको.

चे ग् वे रा जी वन परि चय हि ं दी मे ं | Che Guevara biography. • ची नद् वा रा वि भि न् न पक् षला ई को रि या ली प् रा यद् वी पको शा न् ति तथा स् थि रता का ला गि हि तकर हु ने बढी भन् दा बढी कु रा.


China Radio International - CRI 25 अक् टो बर. जो र् डनमा आज प् रका शि त " बडा पत् र " ना मक अखवा रका अनु सा र प् या ले ष् टि नी रा ष् ट् रि य परि षदका अध् यक् ष महमद आवा सले प् या ले ष् टा इन र इजरा यल बी चको अन् ति म सि मा बा रे चर् चा गर् दा इजरा यलले आगा मी महि ना मा गा जा बा ट आफ् नो से ना ला ई हटा उने यो जना ला गू गरे पछि को सि मा दु ई दे श बी चको अन् तरि क सि मा पटकै हो इन भन् ने कु रा जो ड दि ं दै बता उनु भएको छ। प् या ले ष् टा इनले उक् त वि षयमा इजरा यलबा ट लि खि त वचनबद् धता प् रा प् त गरे को वि षय उल् ले ख गरे को छ । श् री आवा सले प् या ले ष् टि नि का नू न समि ति को.
शा ङ् हा ई सहयो ग सं गठनका सदस् य- मु लु कका से ना ले अगष् ट महि ना को नौ ता रि खदे खि सत् र ता रि खसम् म ची न र रु समा [ शा न् ति को कर् तव् य – ] शि र् षकमा आतं कवा द वि रो धी सं यु क् त सै नि क अभ् या सको आयो जना गर् ने छन।. उक् त छड् के जा ँ चबु झ सा र् वजनि क समा रो हमा ची न रा ष् ट् रि य जन का ँ ग् रे सको स् था यी समि ति का उपा ध् यक् ष एव अखि ल ची न महि ला सँ घका अध् यक् षले सरका रका सम् बन् धि त वि भा गहरु सँ ग आफ् नो आगा मी का र् यमा महि ला हरु को वि का सका ला गि झनै अनु कू ल वा ता वरण तया र पा र् नु पर् ने आग् रह रा ख् नु भएको छ। उहा ँ ले भन् नु भयो - सम् बन् धि त वि भा गले यस पटकको वा ँ चबु झको परि णा ममा थि महत् वपू र् ण दृ ष् टि पु र् या उँ दै हा म् रा वि भि न् न नी ति र कदमहरु बा ट पु रु ष र महि ला मा पर् न सक् ने वि भि न् न असरको ले खा जो खा गरे र. Effect – Nepal Japan आइतबा र सा ँ झ र सो मबा र दि उँ सो का स् की का वि भि न् न भा गमा आइको असि ना पा नी का का रण सो क् षे त् रमा झण् डै दु ई करो ड रु पै या ँ बरा बरको तरका री नष् ट गरे को अनु मा न छ ।. १४ भदौ का ठमा डौ ं । भा रतमा हु न ला गे को ब् रि क् स सम् मे लनमा ने पा लला ई पनि नि म् तो आउने सम् भा वना दे खि एको छ । उदयमा न अर् थतन् त् र भएका पा ँ च दे श ची न, भा रत रसि या दक् षि ण अफ् रि का र ब् रा जि लको समू ह ब् रि क् सको सम् मे लन आगा मी अक् टो बर १५.

• ची न र पा कि स् ता नी से ना ले आगा मी ग् री ष् म ऋतु मा आतङ् कवा दप् रति रो धी सं यु क् त ता लि मको आयो जना गर् ने. • हु चि न था उलगा यत ची नका ने ता हरु द् वा रा आर् थि क वि का सको तरि का को परि वर् तनबा रे चर् चा. ती न दि न के शवधा म मे ं चले.

प् रवर् द् धन गर् न यस् ता का र् यक् रममहरु को अहम भू मि का रहने उल् ले ख गर् नु हु ँ दै ने पा लची नबी चको जनस् तरको मि त् रता ला ई नया ँ उचा ई दि न पो खरा सी आर आई श् रो ता क् लब आगा मी दि नहरु मा अझै सक् रि या रु पमा अगा डि बढ् दै जा ने कु रा मा आफू वि श् वस् ता रहे को बता उनु भएको छ ।. • यस सा ता का का र् यक् रमहरु 7. महा धि वे शनले आगा मी पा ँ च वर् षका ला गि नया ँ ने तृ त् व चयन गर् ने जना इएको छ । महा धि वे शनबा ट बन् ने नया ँ नी ति बा टै समग् र दे श सञ् चा लन हु ने भएका ले. ह् या री चै त ६ मै आउने - प् रि न् ट सं स् करण - का न् ति पु र.
सा थै उहा ँ ले रु सको भ् रमणका क् रममा श् री वनले रु सी प् रधा न मन् त् री सं ग वि भि न् न क् षे त् रहरु का आवत जा वत तथा सहयो गबा रे व् या पक रु पमा वै चा रि क आदा न प् रदा न गरी आगा मी कही समयमा वि भि न् न क् षे त् रको सहयो ग गर् ने ठो स कदम र सा का र हु न चा हने लक् ष् यको नि र् णय गर् नु भएको कु रा बता उनु भएको छ। भ् रमणका अवसरमा श् री वन् च् या पा उले रु सी रा ष् ट् रपति भ् ला दि मि र पु टि नसं ग पनि भे ट गरी अक् टो बरमा हु ने श् री पु टि नको ची न भ् रमणबा रे पनि वै चा रि क आदा न प् रदा न गर् नु भएको कु रा पनि श् री खु ं ग. जु ला ई 27 ता रि ख शु क् रबा रको " मे रा आँ खा मा ची न" का र् यक् रमपछि " जी वन वि वि ध" नि यमि त का र् यक् रममा हा मी " फा न तु र उहा ँ को समु द् री कि ना रमा मा या दि ने वा ल- गा उँ " सम् बन् धी वि षय प् रस् तु त गर् ने छौ ं र " आउनु हो स् ची नको या त् रा मा जा औं " का र् यक् रममा " शङ् ग चि न हु प् रा कृ ति क सं रक् षण क् षे त् रको अवलो कनसम् बन् धी वि षय" प् रस् तु त गर् ने छौ ं । त् यसपछि को पा लो " ज् ञा नगु नको सं गा लो " का र् यक् रमको हु ने छ। जु ला ई 28 ता रि ख शनि वा र सा ता को अन् ति म दि न हो । त् यस दि न हा मी आउने सा ता का हा म् रा. ची नमा स् वा स् थ् य सं स् था को वि का स बा रे मा. ची नद् वा रा स् था नी य अवस् था अनु सा र गरि बी नि वा रण.

Laligurash: : Laligurash. • यस सा ता का का र् यक् रमहरु ( 7.

के ही वर् षयता ची न सरका रले वि भि न् न स् था नी य अवस् था अनु सा र कदम चा ली स् था नी य रू पमा गरि बी उन् मू लन गर् न प् रया स गरि रहे को छ ती मध् ये पशु पा लन परम् परा गत कृ त् रि म उद् यो ग आदि कदम सं चा लन भएबा ट धे रै गरि ब गा उँ हरू गरि बी बा ट मु क् त भएका छन् । तर ची नभरि का एक ला ख अठ् ठा इस हजा र वटा गरि ब गा उँ का अरु चा र करो ड गरि ब जनता को आगा मी चा र वर् षभि त् र गरि बी नि वा रण गर् ने बा टो मा सबै भन् दा ठू लो समस् या भने को कमजो र प् रा कृ ति क अवस् था हो । त् यसको ला गि ची नले बसो बा स क् षे त् र सा र् ने बा हि री. China Radio International - CRI 23 जु ला ई. अरनि को रा जमा र् गमा अप् टि कल फा इबर डक् ट. • आगा मी सा ता का का र् यक् रमहरु ( 7.

ने पा लमा उत् पा दन भई ची नमा नि र् या त हु ने अधि का ं श बस् तु मा शु न् य भन् सा र सु वि धा उपलब् ध गरा उने ची न सरका रको नि र् णयको ने पा ली वि ज् ञहरु ले स् वा गत गर् नु भएको छ । चि नि या ँ रा ज् य परि षद् का सदस् य था ङ च् या स् वा नको ने पा ल भ् रमणका अवसरमा ची नले ने पा लला ई शु न् य भन् सा र सु वि धा उपलब् ध गरा उने वि षयमा चा र दि नअगा डि दु इपक् षी य सा झे दा री भएको थि यो । समझदा री भएको भो लि पल् टै श् री था ङले एक औपचा रि क का र् यक् रममा त् यस् तो सु वि धा आगा मी जु ला ई 1 ता रि खबा ट उपलब् ध गरा उने घो षणा. • ति ब् बती जं गली जना वर स् रो त सर् वे क् षणमा हि म चि तु वा को खो जी.
का मु द् दा को र् ट मे ं वि चा रा धी न हो ने के चलते. China Radio International - CRI 28 से प् टे म् बर.

• आगा मी सा ता का का र् यक् रमहरु 6. यो चि नि या ँ अन् तर् रा ष् ट् रि य रे डि यो को ने पा ली से वा हो । आजला ई पत् र मन् जु षा का र् यक् रम यत् ती आगा मी हप् ता को का र् यक् रममा भे ट हु ने नै तव सम् मका ला गि हा मी ला ई वि दा दि नु हो स् । नमस् ते ।. मा गे, त् यसबा रे को लका ता स् थि त. ने पा लमा नि र् मा ण हु न ला गे को एक जलवि द् यु त.

China Radio International - CRI 5 से प् टे म् बर. - CRI 29 नो भे म् बर. | रम् फू, ११ अगस् तः स् वतन् त् रता पा ठशा ला का वि द् या र् थी हरू ले पा ठशा ला ला ई २- 0 ले परा जि त.
Nepal Reconstruction – Nepal Japan चलचि त् र हे र् न यु वरा ज ना रु हि तो, यु वरा ज् ञी मा सा को ओवा दा र रा जकु मा री आइको पनि उपस् थि त थि यो । सगरमा था आधा र शि वि र र आसपा स छा या ं कन गरि एको उक् त. चीन से आगामी आइको. 28 अगस् त की रि पो र् ट के अनु सा र मा इक् रो सॉ फ् ट, इस सा ल मा र् च मे ं, ची न के बं द त् वरि त सं दे श सॉ फ् टवे यर वि ं डो ज ला इव मै से ं जर ( एमएसएन) स् का इप के बजा य।. China radio international - CRI आगा मी सा ता का का र् यक् रमहरु 7.

फर् कने का र् यक् रम रहे को छ । समा चा र स् रो तका अनु सा र धर् मनि रपे क् षता वि जे पी को पहलमा हटा इने र रा जसं स् था पु नर् वा हा ली का ं ग् रे स आइको पहलमा गरि ने चर् चा रा जा वा दी बी च छ ।. China Radio International - CRI चा लु वर् ष ची नको आर् थि क नी ति को महत् वपू र् ण वि षय. का फरमा न जा री कि या था । | ज् ञा त हो, रू सी वि दे श मं त् री सर् गे ई ला वरो व ने सा जि श का परि णा म है । मु शर् रफ ने कहा कि छो टा हो ने से इस बा त की आशं का जता ई जा ने रा जधा नी टो क् यो ं मे ं रवि वा र को प् रे स.

• यस सा ता का का र् यक् रमहरु. गत सा ता रा जपत् रमा सू चना प् रका शन गरे र आगा मी सा उन १ गते दे खि ला गू हु ने गरी नगद का रो बा रको सी मा नि र् धा रण गरि एको हो ।.


तथा वा ता वरण मन् त् रा लयका सचि व डा कृ ष् णचन् द् र पौ डे लले सम् मे लनले ने पा ल अति कम वि कसि त रा ष् ट् रहरु को समू हको अध् यक् ष समे त रहे का ले आगा मी डि से म् बर महि ना मा पे रु को लि मा मा हु ने जलवा यु परि वर् तनसम् बन् धी पक् ष रा ष् ट् रको २०आँ ै सम् मे लनमा ने पा लले पर् वती य रा ष् ट् रहरु को मु द् धा ला ई प् रमु खता का सा थ उठा उने जा नका री दि नु भयो ।. - Newssewa आगा मी वर् ष रि लि ज हु ने भनि एको बहु प् रति क् षि त भा रती य चलचि त् र ' बा हु बली २' को फस् ट लु क सा र् वजनि क गरि एको छ । यसअघि सु परहि ट बने को चलचि त् र. Page 1 वर् ष 1 अं क 87 मू ल् य 25 सो मवा र, नई दि ल् ली 4.
2 हे क् टर क् षे त् रमा वृ क् षा रो पण. चौ की दा रको छो रा बा ट खर् बपति - BBC News ने पा ली 30 से प् टे म् बर.

गत वर् षको तु लना मा यो वर् ष. धु म् रपा न गर् ने दर घटा उन सकि एन भने यसले आगा मी दि नमा भया वह स् थि ति ल् या उने वि ज् ञहरु बता उछन् । वि भि न् न खो ज तथा अनु सन् धा नका अनु सा र धु म् रपा न त सु र् ति जन् य.

ची न की मनमा नी पर रो क. China Radio International - CRI 25 जनवरी. ने पा लची न दौ त् य सम् बन् ध स् था पना को स् वर् णमहो त् सव तथा सी आर आई ने पा ली से वा को 30औं वा र् षि को त् सवको उपलक् ष् यमा आज पो खरा - ची न शै क् षि क सम् बन् ध वि षयक एक दि वसी य प् रवचन का र् यक् रमम पो खरा मा सम् पन् न भएको छ ।.

• स् वदे शी आवश् यकता ला ई बढा उने र अर् थतन् त् रला ई ते ज पा र् ने ची नको यो जना बा ट सा रा वि श् व ला भा न् वि त. Che Guevara biography / jivan parichay जी वनी : जा नि ए चे ग् वे रा का जी वन परि चय और बा यो ग् रा फी - अर् ने स् तो " चे " गे वा रा ( स् पे नी : Ernesto Che Guevara; १४ जू न १९२८ – ९ अक् टू बर १९६७) अर् जे न् टी ना के मा र् क् सवा दी क् रा ं ति का री थे जि न् हो ं ने क् यू बा की क् रा ं ति मे ं मु ख् य भू मि का नि भा ई। इन् हे ं एल चे या सि र् फ चे भी बु ला या जा ता है ।. ने पा लला ई ठू लो धनरा शी सहयो ग गरे भने र वा हवा ही पा एका भा रत एसि या ली वि का स बै ं क, वि श् व बै ं क, ची न, बे ला यत अमे रि का जस् ता ठू ला दा तृ नि का यले सम् मे लनका क् रममा जना एको प् रति बद् धता मध् ये ठू लो अं श यसअघि कै सहयो ग शी र् षक परि वर् तन गरी पु नर् नि र् मा णका ला गि दि ने प् रति बद् धता जना एका हु न् । सरका रले उक् त रकमला ई पनि नया ँ प् रति बद् धता सरह मा ने र. अस् पता ल नि र् मा णस् थलमा झण् डै दु ई महि ना अगा डि दे खि सक् रि य चा इना थि सि चु सि भि ल इन् जि नि यरि ङ सं स् था न समू हको प् रा वि धि क टो ली ले अस् पता ल नि र् मा णको सम् पू र् ण तया री पु रा गरि सके को छ। अस् पता ल नि र् मा णस् थलमा ने पा ल सरका रले चि नि या ँ पक् षला ई आवा स वि द् यु त, टे लि फो न पा नी लगा यतका आधा रभू त से वा उपलब् ध गरा इसके को छ। आगा मी एक वर् षभि त् र नि र् मा णका र् य सकि ने 1 सय 20 शै य् या को सो अस् पता लला ई आवश् यक पर् ने मु ख् यमु ख् य उपकरणसमे त ची न सरका रले नै उपलब् ध गरा उने बता इएको छ।.
रा ष् ट् रि य खे लकू द परि षदले. चीन से आगामी आइको. • आगा मी सा ता का का र् यक् रमहरु 07. चीन से आगामी आइको.

ची नका पररा ष् ट् र मन् त् री पर् सि जा पा नको. सा पको टा का अनु सा र सा पको टा का अनु सा र टो ली ले बे इजि ङ फर् के पछि इन् धनसहि त अत् या वश् यक वस् तु को आया तका ला गि ता तो पा नी ना का तत् का ल सञ् चा लनमा ल् या उन सकि ने वि षयमा ची न सरका रला ई जा नका री गरा उने छ । kathmandutoday.


फि ल् म हलमा रा ष् ट् रि य गा न बज् दा नउठे को. ची नको खु नमि रु शहरमा आगा मी डि से म् बर 20 ता रि कदे खि 3 दि नसम् म आयो जना हु न ला गे को ची नक् षि ण एसि या व् या पा रि क मञ् चमा ने पा ल चे म् बर अफ कमर् शले भा ग लि ने भएको छ । ने पा लका ला गि चि नि या ँ रा जदू त सु न ह फि ं गसँ गको भे टमा चे म् बर अध् यक् ष रा जे शका जी श् रे ष् ठले सो मञ् चमा ने पा लको तफबा ट भा ग लि न ला गे को जा नका री दि नु भएको हो । सो सहभा गि ता बा ट ची न तथा दक् षि ण एसि या का रा ष् टरु को सम् बन् धमा व् या पक सु धा र आउने चम् बर अध् यक् ष श् रे ष् ठले बता उनु भएको छ । अन् तर् रा ष् टि य व् या पा र.
Sruti Sambeg - News : : Nepal News, Nepali Samachar | UJYAALO. गा न् तो क, ११ अगस् तः सि क् कि म पा र् टी ला ई त् या गी एसडी एफ पा र् टी मा समष् टि चे ली सं यो जि का ला कि त अवधि मा ठू लो हमला हु नसक् छ भनी । दि वसको अवसरमा समग् रला ई सहभा गि ता जना एका थि ए। पा ठशा ला गरे र से मी फा इनलमा आफ् नो. श् रो ता क् लवहरु को रा ष् ट् रि य परि षद्. 11/ 14/ 15 ~ E Dainik Nepali Khabar 14 नो भे म् बर. का रो बा र ओरा लो ला गे को खबर का रो बा र दै नि कमा छा पि एको छ । ghar jagga अनु त् पा दक क् षे त् रमा कर् जा प् रवा हसम् बन् धी के न् द् री य बै ं कको कडा ई तथा बै ं क तथा वि त् ती य सं स् था मा लगा नी यो ग् य रकम अभा वका का रण हर् जा प् रभा ह घटा एपछि घरजग् गा का रो बा रमा कमी आइको छ ।. आई बा ट आइरहे को छ मि त् ररा ष् ट् र ची नको यस प् रया सले सा र् थकता पा ओस र आगा मी दि नमा यस का र् यमा आफ् नो छु ट् टै पहि चा न बना ई थप भू उपग् रह प् रक् षे पणका सा थ मि त् र रा ष् ट् र ची न. China Radio International - CRI 21 मा र् च. श् री आदरणि य प् रमु ख ज् यु ने पा ली वि भा ग, चि नि या ँ अन् तर् रा ष् ट् रि य रे डि यो, जन गणतन् त् र ची न । यस रे डि यो ले एका ति र श् रो ता हरु मा झ लो कपि ् रयता हा ँ सि ल गर् दै गइरहे को छ भने अर् को ति र ची न र वि श् वका वि भि न् न दे शका जनता बी चको समझदा री र मि त् रता ला ई अझ सु दृ ढ र सु मधु र पा र् ने महा न का र् य गर् दै आइरहे को छ । यस रे डि यो ले आगा मी दि नहरु मा पनि आफ् नो छवि ला ई अझ उच् च रा ख् न भरमग् दू र प् रया स गर् ने छ भन् ने पू र् ण वि श् वा स लि एको छु । अन् तमा, पै चि ङ सी.

जु न 3 ता रि ख आइतबा रका दि न हा मी यस सा ता का हा म् रा नि यमि त का र् यक् रमहरु को छो टकरी परि चयका सा थै नि यमि त का र् यक् रम " खे लकु द" अन् तर् गत " ची नको महि ला फु टबल टी म पै चि ं ग ओलि म् पि क खे लकू दका ला गि सशस् त् र ता लि ममा सम् बन् धी वि षयको पहि लो भा ग" प् रस् तु त गर् ने छौ ं, त् यसपछि का र् यक् रम " सं गी त" का सा थै " चि नि या ँ भा षा प् रशि क् षण" का र् यक् रम अन् तर् गत हा मी चि नि या ँ भा षा को 35औं पा ठ प् रस् तु त गर् ने छौ ं । जु न 4 ता रि ख सो मबा रको सा प् ता हि क सन् दर् भमा हा मी गत सा ता भरि ची नमा भएका. चि नि या ँ पररा ष् ट् र मन् त् री वा ङद् बा रा. यस स् वर् ण महो त् सवको सु खद उपलक् ष् यमा ने पा ली र चि नि या ँ जनता को उत् तरो त् तर प् रगती को का मना गर् दै आगा मी दि नहरु मा यो सम् वन् धमा घनि ष् टता र गा ढा पन अझै ं थपि दै जा ओस । मे रो मं गलमय. भि डि यो हे र् न तलको बा कस थि च् नु हो स.

12 डि से म् बर. सा थै सि आर आई ने पा ली से वा ले सँ चा लन गरे का का र् यक् रम र आगा मी दि नमा कस् ता का र् यक् रम सँ चा लन गर् नु पर् ला जस् ता कु रा का नी पनि भएका थि ए । त् यो भे टघा टका अवसरमा नि कै नै सौ हा द् रपू र् ण वा ता वरण सि र् जना भएको थि यो । सि आर आई ने पा ली से वा का सँ चा लकहरु बे ला बे ला मा ने पा लमा आएर श् रो ता हरु सँ ग यसरी छलफल परा मर् श गरि यो भने सि आर आई ने पा ली से वा ला ई गु णस् तरी य बना उनका ला गि सहयो ग पु ग् ने मे रो वि श् वा स रहे को छ । आगा मी दि नमा पनि यहा ँ हरु ने पा लमा आउनु हो ला भन् ने मे रो का मना. की बे टी आइको है ं । शा ही परि वा र के लगा ता र.

• ची न- अमे रि का सम् बन् धी वि का सका ला गि अमे रि की उप- वि दे शमन् त् री द् वा रा गरि एको प् रया सप् रति ची नद् वा रा सरा हना / 06/ 20. • ची न सरका रको का र् य प् रति वे दनमा थि वि दे शी सञ् चा रमा ध् यमद् बा रा नजर. चलचि त् र हे र् न यु वरा ज ना रु हि तो, यु वरा ज् ञी मा सा को ओवा दा र रा जकु मा री आइको पनि उपस् थि त थि ए । सगरमा था आधा र शि वि र र. • आगा मी सा ता का नि यमि त का र् यक् रमहरु 6.


समा चा र Archives - Page 759 of 2337 - Nepali Headlines, Nepal. • ने पा ली भू मि मा कु नै पनि कि सि मका ची न वि रो धी गति वि धि गर् न नदि इने ल् हा सा का ला गि ने पा ली महा वा णि ज् य रा जदू ता बा सको भना इ.

मा र् लबो लो यु मा ईल् ड, र् क पा र् ला मे न लगा यत थु प् रै ब् रा ण् ड यसले उत् पा दन गर् दै आइको छ । जा पा न टो वा को इन् टरने शनल इम् पे रि यल टो वा को र ब् रि टि श अमे रि कन. • यस सा ता का का र् यक् रमहरु ( 7. - CRI 13 जनवरी.

आगा मी अगष् टमा आयो जना हु ने ओलम् पि क खे लकू दको प् रचा रप् रसा र गर् नका ला गि ने पा लको रा ष् ट् रि य खे लकू द परि षद र चि नि या ँ दू ता बा स बी चमा छलफल भएको छ।. श् री हु चि न था उद् बा रा ची न- अमे रि का. चि नि या ँ से ना र वि दे शी से ना को आतं कवा द वि रो धी सहयो ग मु ख् यतः द् बी पक् षी य र बहु पक् षी य आपसी जा नका री र सम् पर् क तथा सं यन् त् रको स् था पना मा के न् द् रि त भएको छ भने आगा मी दि नमा सू चना नि र् दे शन, का रवा ई प् रवि धि र सि द् धा न् तजस् ता पक् षमा आदा न- प् रदा नको क् षे त् र बन् ने छ।.

बरि ष् ठ कला का र वसु न् धरा भु षा लद् वा रा ' जी ईले भे न प् रा लि ' को उद् घा टन समा रे ह सम् पन् न भएको छ । वि भि न् न पे सा व् यवसा यमा सं लग् न यु वा यु वती हरु को गहन छलफबा ट आइको नि ष् कर् षबा ट ' जी ईले भे न' सं स् था स् था पना गरि एको हो । व् यवसा यी तथा से वा मू लक. ब् रि टि शको सा प् ता हि क पत् रि का इस् टर् न आइको यु के पो लमा दी पि का एशि या कै सबै भन् दा एशि या महि ला मा अग् रस् था नमा परि न् । अहि ले प् रि यं का भने दो स् रो. • शहरबा सी हरु को आमदा नी बढा उने ची नको दृ ढता.

अरब सहयो गी दे शमा व् या प् त अधि ना यकवा द तथा अप् रजा ता न् त् री क व् यबस् था को व् यबहा री क चि न् ता ला ई वा ि सं टनको क् षँ े त् री य उपस् थी ति तथा वृ हत सै न् य रणनी ति क स् वा र् थले छा ँ या मा पा र् दै आइको छ । मध् यपू र् बका. दु ई महि ना अघि दन् दा ङमा सी मा सु रक् षा चौ की कि मा था ं का का सु रक् षा टो ली ला ई नि मन् त् रण गरी ने पा ली ला ई ची न प् रवे श गरा उँ दा अनि वा र् य प् रहरी बा ट पा स उपलब् ध गरा उन ची न. - CRI 21 एप् रि ल.


CRI Online चि नि या ँ जनता र ची न सरका र सधै ँ ने पा लको हि तमा रहे को ने पा लका ला गि चि नि या ँ रा जदू तले बता उनु भएको छ;. आगा मी आन् दो लनका का र् यक् रमका वि षयमा सं घि य मधे सी गठबन् धनले छलफल गर् ने भएको छ । गठबन् धनको. Danik- Bhaskar- Jaipur. स् वरो जगा र पर ध् या न दे ना हो गा । रा ममं दि र नि र् मा ण । रा ममं दि र नि र् मा ण का मु द् दा को र् ट मे ं.
तस् बि र हस् ता न् तरण गरे को हो । तस् बि र ग् रहण गर् दै प् रधा नमन् त् री प् रचण् डले चि नि या ँ कला बा ट आफू नि कै प् रभा वि त भएको र यसले ने पा ल– ची न सम् बन् धमा हा र् दि कता थपे को बता एको प् रधा नमन् त् री को. रा जनी ति – Page 2 – Khabar Times: Nepal' s Online Newspaper बे इजि ङ ( ची न), १८ मङ् सि र । अमे रि की रा ष् ट् रपति मा हा लै नि र् वा चि त डो ना ल् ड ट् रम् प र ता इवा नी ने ता से इ यि ङ– वे नबी च भएको फो नवा र् ता ता इवा नी ने ता से इको चा लबा जी मा त् र भएको भन् दै यसबा ट ची नको अमे रि का सँ गको सम् बन् धमा भि न् नता नआउने ची नको वि दे श मन् त् रा लयले जना एको छ ।. आगा मी वर् ष था इल् यण् ड आशि या न मु लु कको अध् यक् ष मु लु क हु ने भन् दै ची नले था इल् या ण् डको का मला ई पू र् ण समर् थन दि ने बता उनु भयो । प् रधा नमन् त् री प् रयु थले ची नका नया ँ चरणको ने ता ला ई हा र् दि क शु भका मना ज् ञा पन गर् नु भयो । उहा ँ ले था इल् या ण् ड र ची न बी चको सम् बन् ध अहि ले सबै भन् दा रा म् रो अवस् था मा पु गे को भन् दै दु वै मु लु कले आर् थि क व् या पा र, पर् यटन आदि क् षे त् रको सहयो गमा धे रै सफलता प् रा प् त भएको बता उनु भयो । उहा ँ ले ची नका व् यवसा यहरु ले था इल् या ण् डका " पू र् व आर् थि क करी डो र" मा. Home; news; prawas; world; entertainment; health; business; technology; rochak; fimly; sports; interview; rashifal.
China Radio International - CRI 13 मा र् च. Politics Archives - Page 78 of 97 - Seto Khabar सके सम् म ची नसँ ग सम् झौ ता नगर् ने र गर् न नदि ने उद् धे श् य बो के का महत पहि ले प् रधा नमन् त् री सं ग ची न जा न तया र थि एनन् ।. China Radio International - CRI 6 मे.

सी बी आइको भ् रष् टा चा ररो धी. ची नका पररा ष् ट् र मन् त् री ली चा उ सि ङले यसै महि ना को पन् ध् र ता रि खका दि नदे खि जा पा नको भ् रमण शु रु गर् नु हु ने भएको छ। ची नको पररा ष् ट् र मन् त् रा लयका प् रवक् ता च् या ङ यु ले आज पै चि ङ् गमा आयो जि त पत् रका र सम् मे लनमा बो ल् दै उक् त कु रा को जा नका री दि नु भएको हो । श् री मती च् या ङ यु ले पररा ष् ट् र मन् त् री ली चा उ सि ङको जा पा न भ् रमणको उद् दे श् य ची न- जा पा न सम् बन् धमा सु धा र गरी ची नका प् रधा नमन् त् री वन च् या पा उको आगा मी जा पा न भ् रमणका ला गि तया री गर् नु हो भन् नु भयो । सा थै श् री मती. प् रगति मे ं समा चा र: 31 अक् टू बर मा इक् रो सॉ फ् ट एमएसएन. - Rautahat Online समा चा र स् रो तका अनु सा र धर् मनि रपे क् षता घो षणा गर् दा ने पा लमा क् रि श् चि यनि टी र फ् रि ति व् वत गति वि धी बढे को भा रती य तर् कमा ची न सहमत भएका का रण पनि पू र् वरा जा शा हले यो भ् रमणला ई फलदा यी ठा ने का छन् । भा रत भ् रमणका क् रममा. ची न र अमे रि का ले रणनै ति क दृ ष् टि को णबा ट पा रस् परि क हि त तथा सा झा फा इदा को आधा रमा ची न- अमे रि का वी चको सम् बन् धला ई वि का स गर् न र बे ला बखत दे खा पर् ने झि ना मसि ना समस् या को उचि त रु पमा समा धा न गर् नु पर् छ। यसबा ट यी दु इ दे श बी चको सहयो गा त् मक सम् बन् धला ई रचना त् मक तवरबा ट ठी क बा टो मा डो र् या एर स् थी रता का सा थ वि कसि त गर् न सकि यो स् । यसबा रे श् री हु चि न था उले छ बु ँ दे प् रस् ता व पनि प् रस् तु त गर् नु भएको छ। हि जो को रा त् री भो जमा श् री हु चि न था उले आगा मी दि नहरु मा ची नको वि का सको. धु म् रपा नमा आजको समा ज / प् रभा त अधि का री | Ekata Khabar ने पा लको छि मे की तथा वि श् वको अर् थतन् त् रको महा शक् ति रा ष् ट् र ची न २२४९ सङख् या सहि त ९ औँ स् था नमा रहे को छ । त् यस् तै अर् का े छि मे की रा ष् ट् र भा रत भने जम् मा ११० सङख् या सहि त १५९ औँ. भा रतको ४८ औँ धनी व् यक् ति घो षि त ने पा ली मू लका आचा र् य बा लकृ ष् णले ने पा लको समृ द् धि का ला गि ठू लो लगा नी गर् ने चा हना रहे को बता एका छन् ।. चीन से आगामी आइको. • ति ब् बतमा ची नका मु ख् य जं गली जना वरमध् ये ती स प् रति शतभन् दा बढी. चीन से आगामी आइको. बै ठक मे ं नही ं उठा या गया । वि चा रा धी न, इसलि ए बा त नही ं.

4 सि तं बर. CRI Online मध् य- पू र् व समस् या सम् बन् धी चि नि या ँ वि शे ष दू तद् बा रा मध् य- पू र् वका चा रवटा मु लु कको भ् रमण / 06/ 22. 16 डि से म् बर. 20 जु ला ई.

सं यु क् त रा ज् य अमे रि का को रा ष् ट् रपति का सशक् त दा बे दा र डो ना ल् ड ट् रम् प र हि ला री क् लि न् टनबी च आगा मी शनि बा र हु ने नि र् वा चन आफ् ना आफ् ना चु ना वी मु द् दा ला ई थप प् रभा वका री पा र् दै अघि बढ् ने सा र् थक प् रया स जा री छ ।. आफ् नो एकल प् रया समा चन् द् रमा को खो ज अभि या नमा छा ङ् ग अ दे वि को ना म बा ट प् रक् षे पि त छा ङ् ग अ 1 चन् द् रमा को सर् मे क् षण का र् य गर् न मा प् रक् षे पि त भु उपग् रहले अहि ले आफ् नो का म नि रन् तर अगा डी वढा इ रहे को छ । यस बा ट चन् द् रमा को परि क् रमा गरि वि भि न् न फो टो हरु पठा उने का र् य पनि नि रन् तर भै रहे को जा नका री सि. • सं यु क् त रा ष् ट् र सं घका आगा मी महा सचि वको पदमा एशि या ली उमे द् वा रला ई ची नद् वा रा समर् थन / 06/ 20. China Radio International - CRI " स् वस् थ ची न " रणनै ति क यो जना ची नद् बा रा तर् जु मा · ति ब् बतको अर् थतन् त् र स् थि र रु पमा बृ द् धि · ची नको गहु ँ तथा चा मलको पहि लो व् या पा र के न् द् र भवनको हु पै प् रा न् ती य शहर उ हा नमा शि ला न् या स · ची न- पे रु स् वतन् त् र व् या पा र क् षे त् रको सम् झौ ता आगा मी वर् षको उत् तरा र् ध व् यवहा रमा उता र् ने सम् भा वना · ची न अन् तर् रा ष् ट् रि य पर् यटन मे ला शु रु · ची नद् वा रा अन् तर् रा ष् ट् रि य आर् थि क परि स् थि ति ले स् वदे शको रो जगा री परि स् थि ति मा पा रे को प् रभा वको सा मना गर् न प् रभा वका री कदम चा लि एको · ति ब् बतमा.


China Radio International - CRI 1 जु न. • ति ब् बतमा सि मसा र क् षे त् र सं रक् षण प् रणा ली क् रमशः स् था पि त.

का ठमा डौ ँ स् थि त चि नि या ँ दू ता बा स र अरनि को समा जले सं यु क् त रु पमा ची न ति ब् बत सा ं स् कृ ति क मञ् चको आयो जना गर् ने भएका छन् ;. - CRI 7 डि से म् बर.

भा रतको का ँ ग् रे सले नि र् वि रो ध छा न् यो रा हु लला र् इ. ची नमा पढे का डा क् टरहरु ले. China Radio International - CRI 5 जु ला ई. चीन से आगामी आइको.

China Radio International - CRI ति ब् बतमा मरु भू मी रण नि यन् त् रण गर् न आगा मी दश वर् षमा 27. • यस समता का का र् यक् रमहरु 6. चीन से आगामी आइको.

१ पु स, का ठमा डौ ँ । भा रती य का ं ग् रे स आइको ने तृ त् व रा हु ल गा न् धी ले औपचा रि क रु पमा सम् हा ले का छन । नि र् वि रो ध पा र् टी अध् यक् षमा चु नि एका रा हु लले आफ् नी आमा. 10 मा र् च. का ठमा डौ ं, चै त २ – सरका रला ई दि एको समर् थन फि र् ता लि ने नि र् णय गरे को सं यु क् त लो कता न् त् रि क मधे सी मो र् चा का शी र् ष ने ता को बै ठक बु धबा र बस् दै छ । बै ठकमा आगा मी रणनी ति बा रे कु रा हु ने मो र् चा ले जना एको छ । भो लि सम् म सबै स् था नी य तहमा कर् मचा री पु ग् ने. China Radio International - CRI 20 डि से म् बर. का नि र् दे शक, ने पा ली से वा का. China Radio International - CRI 14 फे ब् रु अरी. • ति ब् बतमा. आगा मी 1 वर् षभि त् र नि र् मा णका र् य सकि ने एकसय बी स शै या को सो अस् पता लला ई आवश् यक पर् ने मु ख् य उपकरण समे त ची न सरका रले नै उपलब् ध गरा इरहे को छ। झण् डै 67 रो पनी क् षे त् रफलमा फै लि ने सो अस् पता लको नि र् मा णपछि ने पा लका झण् डै 80 हजा र नि जा मति कर् मचा री तथा ति नका परि वा र र अवका स प् रा प् त झण् डै 2 ला खभन् दा बढी कर् मचा री एवं ति नका परि वा रले सो अस् पता लबा ट सु वि धा लि न सक् ने समे त सा मा न् य प् रशा सन मन् त् रा लयले जना एको छ। का ठमा डौ ँ को मी नभवनस् थि त नि र् मा णा धि न सो अस् पता लको. Aajakonews सि रि या मा अमे रि की ने तृ त् वमा अा क् रमण रू स ची न र इरा नको वि रो ध ते स् रो वि श् वयु द् ध नि म् ति ने चे ता वनी · का ठमा डौ ँ । सि रि या मा अमे रि का बे ला यत र फ् रा न् सले हवा ई आक् रमण था ले का छन् ।. आगा मी सा ता का का र् यक् रमहरु ( 7. ने पा ल- ची न मै त् री सम् वन् ध अमर रहो स 1 वि श् वको सर् वो च् च शि खर सगरमा था को का खमा रहे का असल छि मे की मु लु कहरु ने पा ल र ची नबी च आर् थि क सा मा जि क सा ँ स् कृ ति क तथा रा जनै ति क सम् वन् ध परा पु र् वका लदे खि नै रहदै आएको कु रा ने पा ली तथा चि नि या ँ इति हा सका पा ना हरु सा ँ क् षी छन् । ने पा ल र ची नको सम् वन् ध. सन् दे शमा स् वरा जले ने पा ली का ं ग् रे स र भा रतका सा थै दु ई दे शका ने ता हरु बी च सधै मजबु त सम् वन् ध रहे को भन् दै स् वरा जले आगा मी दि नमा सम् वन् ध थप प् रगा ढ हु ने वि श् वा स व् यक् त गरे की छन् । फा इल तस् वि र. • यस सा ता का नि यमि त का र् यक् रमहरु 6.

- CRI 13 फे ब् रु अरी. चीन से आगामी आइको.
प् रयो गकर् ता वा र् ता : Pramodsedhain - वि कि पी डि या के ही वर् षअघि सम् म वि श् वको सबै भन् दा धे रै जनसं ख् या भएको अभा गी दे शका रु पमा चि नि ने ची न अब सै न् य शक् ति र अर् थतन् त् रमा पनि सबै भन् दा अगा डि पु ग् ने बा टा मा लम् कि एको छ भने प् रवि धि मा त अबको दु ई वर् षभि त् रै अमे रि का ला ई उछि न् ने अनु सन् धा नले दे खा एका छन् । वि श् व अर् थतन् त् र मन् दी ले. ने पा लमा नि र् मा ण हु न ला गे को पश् चि म से ती जलवि द् यु त परि यो जना का ला गि ची नले 70 प् रति शत र अष् ट् रे लि या ले 30 प् रति शत लगा नी गर् ने सम् झौ ता भएको छ । ची नको चा इना ने सनल मे सि नरी एण् ड इक् वि प् मे न् ट इम् पो र् ट एक् सपो र् ट कर् पो रसन र अष् ट् रे लि या को स् नो इ मा उन् टे न इन् जि नि यरि ङ् ग कर् पो रसनले सं यु क् तरु पमा आगा मी हि उँ द महि ना दे खि सो परि यो जना नि र् मा ण सु रु गर् न सहमति जना एपछि हा लै दु बै पक् षबी च सम् झौ ता पत् रमा हस् ता क् षर भएको हो । सो सम् झौ ता को बा रे मा ती कम् पनी हरु ले. • आगा मी सा ता का का र् यक् रमहरु 7. कु ल मि ला कर बं द रा ज् य मे ं बहु त समा न है पहने ं आगा मी कै ले ं डर घटना ओं ; बा द मे ं खु ला मे ं, इस डि वा इस लग रहा है और गू गल एं ड् रॉ यड मो टो रो ला मो टो 360 स् क् री न जल् द ही समय प् रदर् शि त करे गा, उपयो गकर् ता प् रदर् शन सा मग् री मौ सम नक् शे और सं पर् को ं सहि त जो परि पत् र ' टा इल् स' की एक श् रृ ं खला. ग् वे रा ने अपने पि ता से शतरं ज की शि क् षा प् रा प् त की और 12 वर् ष की आयु तक स् था नी य टू र् ना मे ं ट मे ं भा ग ले ने लगे । कि शो रा वस् था के दौ रा न और. • ची नको ति ब् बती सं स् कृ ति प् रति नि धि मण् डल अस् ट् रे लि या भ् रमणमा. अधि रा ज् यका 14 उच् च मा ध् यमि क वि द् या लयला ई.


पनि नि म् तो! ने पा ल अधि रा ज् यका 14 उच् च मा ध् यमि क वि द् या लयला ई नमु ना उच् च मा ध् यमि क वि द् या लयला ई घो षणा गरे को छ। सो कु रा हा लै उच् च मा ध् यमि क शि क् षा परि षदले सा र् वजनि क गरे को हो । शि क् षा परि षदले जनए अनु सा र आगा मी डे ढ महि ना भि त् र थप 28 वटा उच् च मा ध् यमि क वि द् या लयला ई नमु ना घो षणा गर् ने नि र् णय भै सके को छ। आर् थि क रू पमा वि पन् न व् यक् ति हरु ला ई नि : शु ल् क शि क् षा दि ने र मध् यम वर् गि य परि वा रका ला ई न् यू नतम शु ल् क लि एर गु णस् तरी य शि क् षा दि ने उद् दे श् यले शु रु गरि एको नमु ना उच् च मा ध् यमि क. ने पा ल र ची नको प् रमु ख व् या पा रि क ना का को दा री बा ट का ठमा डौ ं सम् मको अरनि को रा जमा र् गमा अप् टि कल फा इबर डक् ट वि च् छ् या उने परि यो जना को वि स् तृ त सर् वे छि ट् टै सु रु हु ने भएको छ । ची न सरका रको अनु दा न सहयो गमा नि र् मा ण हु ने सो परि यो जना को वि स् तृ त सर् वे को ला गि चि नि या ँ प् रवि धि कहरु को एक टो ली आगा मी फे ब् रु अरी महि ना मा ने पा ल आउने तया री भइरहे को जा नका री सू चना तथा सञ् चा र मन् त् रा लयका उपसचि व रमे श अधि का री ले दि नु भएको छ । उपसचि व अधि का री का अनु सा र आठ सदस् यी य चि नि या ँ.

• ची न र भा रत बी चको सी मा व् या पा र पु न: आरम् भ / 06/ 20. श् रे ष् ठजी अव तपा ईं को दो स् रो प् रश् नको जवा फ दि न गै रहे का छौ : धे रै वर् षदे खि यता ची न सरका रले स् वा स् थ् य क् षे त् रको वि का समा उच् च ध् या न दि एको छ। ची न सरका रले जनता को स् वस् थ् य र सु रक् षा ला ई महत् वपू र् ण स् था नमा रा खे को छ। अहि ले चि नि या ँ हरु को मृ त् यु दरको सरदर उमे र 72 वर् ष हो । गत शता ब् दी को. नया ँ दि ल् ली । सो मबा र का ं ग् रे स उपा ध् यक् ष रा हु ल गा न् धी भा रतको का ँ ग् रे स आइको अध् यक् षमा नि र् वि रो ध चयन भएका छन् । उनले आगा मी १६ डि से म् बरदे खि का र् यभा र सम् हा ल् ने तय भएको का ँ ग् रे स आइले जना एको छ । का ं ग् रे सको के न् द् री य चु ना व आयो गका अध् यक् ष एम रा मचन् द् रनले बता ए अनु सा र रा हु ल गा न् धी ला र् इ पा र् टी को वि धा न अनु सा र अध् यक् ष घो षि त गरि एको जा नका री दि ए । का ं ग् रे सको अध् यक् ष पदका ला गि भएको नि र् वा चन का र् यक् रम अन् तर् गत् सो मबा र उम् मे दवा रको ना म फि र् ता लि ने समयमा.

डे मो क् रे टि क फ् रण् ट ( एसडी एफ) सा मे ल भए। सा मे ल हु ने हरू मा श् री मती भो टि या, उपसं यो जि का आशरा नी. - CRI 31 मा र् च. • आर् थि क बनो टको पु नः गठनला ई सबल. बे ला यती रा जकु मा र ह् या री पू र् वघो षि त मि ति भन् दा एक दि नअघि नै ने पा ल आउने भएका छन् । यसअघि आगा मी चै त ७ दे खि ने पा ल भ् रमण तय भएको मा उनी चै त ६ गते नै ने पा ल आउने भएका हु न् ।.

China Radio International - CRI 21 डि से म् बर. पा कि स् ता न र भा रत बी च आज दु इ मु लु क बी च दु इवटा नया ँ रा जमा र् ग खु ला गर् ने बा रे मा औपचा रि क सम् झौ ता भएको छ। सम् झौ ता अनु सा र, पा कि स् ता नको ला हो रला ई भा रतको अमृ तसरसँ ग जो ड् ने रा जमा र् गला ई आगा मी वर् षको जनवरी बी स ता रि खदे खि खु ला गरि ने छ। का र् यक् रमअनु सा र, सो ही दि न ला हो रबा ट अमृ तसरका ला गि पहि लो बस औपचा रि क रु पमा प् रस् था न गर् ने छ। त् यसै गरी भा रतको अमृ तसर र पा कि स् ता नको ना नखा ना सा हि ब शहर बी चको बस से वा आगा मी वर् षको जनवरी सत् ता इस ता रि खका दि न अमृ तसरबा ट छु ट् ने छ।. China Radio International - CRI 13 एप् रि ल.

ची नको पररा ष् ट् र मन् त् रा लयका प् रवक् ता खु ङ छ् यु नले हि जो पत् रका रसँ ग कु रा का नी गर् दै ची न तथा भा रत बी च हा लै सम् पन् न सी मा समस् या को समा धा न गर् ने रा जनै ति क नि र् दे शक सि द् धा न् त बा रे चर् चा गर् नु भयो । श् री खु ङले समष् टि गत तथा दी र् धका ली न दृ ष् टि को णबा ट हे र् दा सि मा समस् या को.

निवेश कंपनियों यूजीन ओरेगन
कम निवेश के साथ केरला में सबसे अच्छा कारोबार
बाइट्रेक्स एथ एडीए

यस सम् बन् धमा ध् या न दि एर नि रन् तर रु पमा छलफल गर् ने कु रा वता उनु भयो । आगा मी छलफलमा सहभा गी हरु ले सी मा रे खा ङ् कन तथा सी मा सर् भे क् षणका ला गि आधा र तया र पा र् ने कु रा पनि श् री खु ङले वता उनु भयो ।. यस् तो पो रहे छ ज् ञा ने न् द् र वि दे शमा. com 15 फे ब् रु अरी.
समा चा र स् रो तका अनु सा र धर् मनि रपे क् षता घो षणा गर् दा ने पा लमा क् रि श् चि यनि टी र फ् रि ति व् वत गति वि धी बढे को भा रती य तर् कमा ची न सहमत भएका का रण पनि पू र् वरा जा शा हले यो भ् रमणला ई फलदा यी ठा ने का छन् । भा रत भ् रमणका क् रममा प् रधा नमन् त् री ओली धर् मनि रपे क् षता हटा उन सहमत भए भने पू र् वरा जा शा ह पनि के ही दि नभि त् रै दि ल् ली हु ँ दै स् वदे श फर् कने का र् यक् रम रहे को छ । समा चा र स् रो तका अनु सा र धर् मनि रपे क् षता वि जे पी को पहलमा हटा इने र रा जसं स् था पु नर् वा हा ली का ं ग् रे स आइको पहलमा. China Radio International - CRI 21 नो भे म् बर.

अपतट


स छ् वा न प् रा न् तमा धरती को स् वर् ग मा नि एको " च् यु चा इ कौ र ह् वा ं ग लु ं ग उपत् यका ", ची न र वि दे शकै ला गि पनि धा र् मि क पवि त् र पहा ड- अ मै पहा ड, ल शा न पहा ड, अहि ले सम् म यथा वत रु पमा आफ् नो भू मि का नि र् वा ह गरि रहे को वि श् वको सबै भन् दा पू रा ना जल- सं भा र परि यो जना - तु च् या ं ग या न बा ँ ध आदि त् यसै क् षे त् रमा पर् दछन। था ववा दको उद् गम स् थल- छि ं ग. प् रश् न तया र पा र् ने छौ ं । यस पटकको ज् ञा न- वि ज् ञा न प् रति यो गि ता को प् रश् नो त् तर- पत् र फर् का उने अन् ति म समय आगा मी वर् षको अप् रि ल पन् ध् र ता रि ख हु ने छ।.

pmd - Hamro Prajashakti बलहरू मा थि आगा मी एक हफ् ता को.
व्यापार स्कीम में निवेश क्यों करें
आईकोड्रॉप ट्रॉन
क्या मुझे शेयरों में निवेश करना चाहिए या व्यवसाय करना चाहिए
भारत के लिए छोटे निवेश व्यापार विचार